Terugbetalingsbeleid

ARTIKEL 13. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN 

1. Tenzij door Brouwerij Leeghwater uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Brouwerij Leeghwater vermelde prijzen exclusief btw, andere heffingen van overheidswege en afleverkosten, met dien verstande dat een aanbod gericht aan consumenten, prijzen inclusief btw en eventuele afleverkosten vermeldt. 

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Brouwerij Leeghwater gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs en kosten te vorderen, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop Brouwerij Leeghwater de consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. 

3. Zolang de wederpartij jegens Brouwerij Leeghwater in gebreke is met de voldoening van een op haar rustende betalingsverplichting, is Brouwerij Leeghwater niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

4. Betaling van webwinkelbestellingen dient te geschieden op een van de daartoe door Brouwerij Leeghwater aangewezen betaalmethoden. 

5. Indien de producten worden geleverd bij het sluiten van de overeenkomst in persoonlijke aanwezigheid van de wederpartij en Brouwerij Leeghwater, dient volledige betaling contant (waaronder pinbetaling mede begrepen) te geschieden. 

6. Bij overeenkomsten anders dan bedoeld in de vorige twee leden, geschiedt betaling middels overboeking of, indien vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, middels automatische incasso, binnen de door Brouwerij Leeghwater op de factuur vermelde termijn. Brouwerij Leeghwater hanteert een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken. 

7. Brouwerij Leeghwater is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen. 

8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument. 

9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij aan Brouwerij Leeghwater verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.